НАЧАЛО НА КАМПАНИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА СИЛАНТИ

Стартира програмата за силанизация на детските зъби за деца от 5 до 8-годишна възраст. Инициативата е включена в Националната програма на Министерството на здравеопазването за профилактика на оралните заболявания при децата от 0 до 18-годишна възраст (2015 – 2020 г.) и представлява безплатно силанизиране на първите четири постоянни кътника, които поникват около шестата година на детето. Силанизацията е стоматологична процедура и представлява запълване и запечатване на браздичките, ямките, фисурите на дъвкателните зъби, за да ги предпази от плака и развитие на кариес.

Кътните зъби, поникващи около шестата година са основни за дъвкателната функция, престояват най-дълго в устата на човек, затова и грижите за тях са специални. В момента на поникването те най-много се увреждат, защото:

  • минералите, които изграждат защитната стена на зъба са все още 50% от необходимото количество, нужно за здравината на зъба;
  • повърхностите им са силно набраздени, лесно задържат хранителен налеп и трудно се почистват;
  • промяната на дневния режим в предучилищна подготовка / първи клас, води до умора и често отказ от вечерно миене на зъбите.

Процесът на силанизиране е абсолютно безболезнен, няма нарушаване на целостта на зъбната тъкан. Зъба се почиства с четчица и гел от хранителните остатъци. Поставеният в браздичките течлив материал (силант) се втвърдява чрез синята светлина на специална лампа.

Материалът престоява около година върху зъба, време достатъчно за пълната минерализация на зъбната повърхност. Това е най-успешната профилактика за предпазване на детските зъби от развитие на кариес.

От 15 септември до 20 ноември 2016 г. в дентално студио “Мегадент” безплатно ще се „запечатват” по 4 кътника на деца от 5 до 8-год. възраст.

Необходимо е предварително запазване на час на посочените контакти:

042 / 60 12 59; 042 / 97 89 10; 0886 12 89 89

Повече за кампанията можете да прочетете на http://www.oralnaprofilaktika.bg/

ИПСДП “Мегадент” ЛД ЕООД подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

На 17.08.2016 г. ИПСДП “Мегадент” ЛД ЕООД подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020. Бе одобрен проект “Успешна интеграция на млади дентални специалисти чрез създаване на нови работни места в ИПСДП “Мегадент” ЛД ЕООД”, BG05M9OP001-1.003-0208-C01 на обща стойност 80173,30 лева БФП, от които 68147,31 лева европейско и 12025,99 лева национално съфинансиране.

 

“Мегадент” ще реализира настоящия проект, който предвижда наемането на 5 безработни или неактивни лица от целевата група – младежи на възраст до 29 г., със завършено висше образование, търсещи работа или неактивни, на позицията „Лекар по дентална медицина“, осигуряването на заетост и трудови възнаграждения за срок от 12 месеца и създаването на подходящи условия за извършването на професионалните задължения на новонаетите лица чрез оборудването на новите работни места. След приключването на изпълнението на проекта ИПСДП “Мегадент” ЛД ЕООД ще поеме ангажимента да запази най-малко 3 работни места за минимален срок от още 12 месеца, като по този начин осигури заетост за срок от 24 месеца. Реализацията на проектното предложение ще има изцяло положително въздействие върху представителите на целевата група. В резултат на професионалния опит, който ще получат, наетите лица ще придобият нови умения, които ще ги направят по-адаптивни към пазара на труда и в дългосрочен план ще бъдат полезни за по-активното им участие на него. Успешното осъществяване на проектното предложение ще доведе до  осигуряването на трайна заетост, повишаване на доходите и икономическата активност и социалната им интеграция.

 

Общата цел на проекта е осигуряване на устойчива заетост за 5 представители на целевата група – младежи на възраст до 29 г., със завършено средно и висше образование, търсещи работа или неактивни и тяхната социална и икономическа интеграция.

 

Специфичните цели на проекта включват:

 

  • Създаването на 5 нови работни места в ИПСДП Мегадент ЛД ЕООД.
  • Създаването на материално-технически условия за извършване на служебните задължения на наетите лица и постигане на функционалност на работната среда, отговаряща на изискванията за безопасни и здравословни условия на труд.
  • Осигуряване на заетост и трудово възнаграждение за 5 безработни или неактивни лица за срок от 12 месеца.

 

Създавайки нови работни места за представители на уязвимата група на безработните и неактивни младежи до 29 г., проектът ще спомогне за постигането на специфичните цели на ОПРЧР, които се фокусират върху борбата с безработицата сред уязвимите групи на пазара на труда, най-вече младежите и продължително безработните, както и постигането на по-висока заетост сред по-възрастните хора.

 

Общата и специфичните цели на проекта са в пълно съзвучие със Специфичната цел 3 на Инвестиционен приоритет 2 от Приоритетна ос 1 – „Увеличаване броя на включените в заетост, в самостоятелна заетост или в обучение безработни младежи на възраст до 29 г. вкл., със завършено средно или висше образование“.

 

 

Начало: 17.08.2016 г.

 

Край: 17.12.2017 г.