База за практическо обучение на специализанти по детска дентална медицина към Медицински университет – Пловдив

Отпускане на дентална помощ

Чл. 18. Ветераните от войните могат да получат еднократната целева помощ по чл. 3 от тази наредба от дирекция „Социално подпомагане“ за изработка на 2 подвижни зъбни протези за срок две години, всяка на стойност 200 лв. Чл. 19. (1) За предоставяне на дентална помощ ветераните от войните подават в дирекция „Социално подпомагане“ по постоянния си адрес заявление-декларация по образец, съгласно приложение № 4. (2) Към заявление-декларацията се прилагат: 1. бланка „медицинско направление/искане за:“ съгласно приложение № 3/амбулаторен лист; 2. копие от удостоверение за ветеран от войните; 3. лична карта/личен паспорт (за справка); 4. копие от нотариално заверено пълномощно в случаите, когато заявлението се подава от името на упълномощено от ветерана от войните лице. (3) Директорът на дирекция „Социално подпомагане“ или упълномощено от него длъжностно лице издава заповед по образец съгласно приложение № 5 в 14-дневен срок от подаване на заявлението с приложените по ал. 2 документи с изключение на тези по т. 3. (4) Заповедта по ал. 3 се съобщава писмено на лицето, подало заявление, в 3-дневен срок от издаването й. (5) В случаите, когато е прието заявление с нередовни или липсващи документи, на лицето се дава 14-дневен срок за отстраняване на допуснатите нередовности. (6) Когато в срока по ал. 5 лицето не отстрани нередовностите, директорът на дирекция „Социално подпомагане“ или упълномощено от него длъжностно лице прекратява производството по реда на Административнопроцесуалния кодекс (АПК), за което лицето се уведомява писмено в 3-дневен срок от издаването на заповедта. (7) Заповедите по ал. 3 и 6 подлежат на обжалване по реда на АПК в 14-дневен срок от получаването им. Чл. 20. По желание на лицето по чл. 19, ал.1, отразено в заявление-декларацията, отпуснатите средства могат се превеждат по касов или безкасов път. Чл. 21. Изплащането на средствата се извършва до края на месеца, следващ месеца на издаване на заповедта по чл. 19, ал. 3. Чл. 22. В срок два месеца от получаването на помощта по чл. 18 ветераните от войните представят в дирекция „Социално подпомагане“ по постоянния си адрес разходооправдателни документи (фактура/и и касов/и бон/ове), които се прилагат в досието. Чл. 23. (1) В случай че в срока по чл. 22 не бъдат представени изискуемите документи, се извършва проверка от длъжностно лице на съответната дирекция „Социално подпомагане“. (2) За резултатите от проверката длъжностното лице по ал. 1 съставя констативен протокол, който предоставя в тридневен срок на директора на дирекция „Социално подпомагане“. (3) В случай на констатирано неизползване по предназначение на финансови средства от получената еднократна целева помощ директорът на дирекция „Социално подпомагане“ издава мотивирана заповед за възстановяването й заедно със законната лихва. (4) Заповедта по ал. 3 подлежи на обжалване по реда на АПК в 14-дневен срок от получаването й. Чл. 24. (1) В случай че в срока по чл. 22 са представени разходооправдателни документи за предоставена дентална помощ в размер, по-малък от отпуснатата еднократна целева помощ, директорът на дирекция „Социално подпомагане“ или упълномощено от него длъжностно лице издава мотивирана заповед за възстановяване на разликата до пълния размер на отпуснатата помощ заедно със законната лихва.

За министър на здравеопазването: Минчо Вичев

За министър на финансите: Владислав Горанов

Министър на труда и социалната политика: Тотю Младенов

Министър на отбраната: Аню Ангелов

 

Приложение № 1 към чл. 5, ал. 1

ВИЖ Приложение № 1