База за практическо обучение на специализанти по детска дентална медицина към Медицински университет – Пловдив

Проект успешна интеграция на млади дентални специалисти чрез създаване на нови работни места

 

Дентални специалисти подпомагани от оперативна програма Развитие на човешките ресурси

На 17.08.2016 г. ИПСДП „Мегадент“ ЛД ЕООД подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. Бе одобрен проект „Успешна интеграция на млади дентални специалисти чрез създаване на нови работни места в ИПСДП „Мегадент“ ЛД ЕООД“, BG05M9OP001-1.003-0208 на обща стойност 80173,30 лева БФП, от които 68147,31 лева европейско и 12025,99 лева национално съфинансиране.   Общата цел на проекта е осигуряване на устойчива заетост за 5 младежи на възраст до 29 г., със завършено средно и висше образование, търсещи работа или неактивни и тяхната социална и икономическа интеграция.

Специфичните цели на проекта включват:

  • Създаването на 5 нови работни места в ИПСДП Мегадент ЛД ЕООД за лекари по дентална медицина.
  • Създаването на материално-технически условия за извършване на служебните задължения на наетите лица и постигане на функционалност на работната среда, отговаряща на изискванията за безопасни и здравословни условия на труд.
  • Осигуряване на заетост и трудово възнаграждение за 5 безработни или неактивни лица за 12 месеца.

В изпълнение на общата и специфичните цели на проекта отчетеният напредък е:

  • С оглед дейностите за организация и управление на проекта – бяха избрани ръководител и счетоводител на проекта.
  • С оглед дейности по информиране и публичност – бяха направени публикация във фирмения интернет сайт и в местна печатна медия за информиране на обществеността.
  • С оглед дейностите по наемане на безработни и/или неактивни лица за период до 12 месеца – бяха създадени нови работни места и назначени представители на безработните и неактивни младежи до 29 г. – пет лекари по дентална медицина.
  • С оглед закупуване на оборудване, свързано със създаването на нови работни места – беше избран изпълнител и сключен договор за доставка и монтаж на рентгенов кугел и скенер за дигитализиране на интраорални фосфорни плаки.
  • С оглед застраховане на закупеното оборудване – беше избран изпълнител и подписана застрахователна полица с едногодишен срок.Проектът е финасиран с подкрепата на Европейски съюз, Европейски социален фонд и ОП РЧР 2014-2020.

Начало: 17.08.2016 г.

Край: 17.12.2017 г.

Оценете ни