ИПСДП “Мегадент” ЛД ЕООД приключи успешно дейности по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

 

 

 

 

На 17.08.2016 г. ИПСДП “Мегадент” ЛД ЕООД подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020. Бе одобрен проект “Успешна интеграция на млади дентални специалисти чрез създаване на нови работни места в ИПСДП “Мегадент” ЛД ЕООД”, BG05M9OP001-1.003-0208 на обща стойност 80173,30 лева БФП, от които 68147,31 лева европейско и 12025,99 лева национално съфинансиране.

 

Общата цел на проекта е осигуряване на устойчива заетост за 5 младежи на възраст до 29 г., със завършено средно и висше образование, търсещи работа или неактивни и тяхната социална и икономическа интеграция.

 

Специфичните цели на проекта включват:

 

  • Създаването на 5 нови работни места в ИПСДП Мегадент ЛД ЕООД за лекари по дентална медицина.
  • Създаването на материално-технически условия за извършване на служебните задължения на наетите лица и постигане на функционалност на работната среда, отговаряща на изискванията за безопасни и здравословни условия на труд.
  • Осигуряване на заетост и трудово възнаграждение за 5 безработни или неактивни лица за 12 месеца.

 

В изпълнение на общата и специфичните цели на проекта отчетеният финален напредък е:

  • С оглед дейностите за организация и управление на проекта – избраните ръководител и счетоводител успешно приключиха дейностите на проекта.
  • С оглед дейности по информиране и публичност – бяха направени 3 броя публикации във фирмения интернет сайт и в местна печатна медия, както и бяха опечатани и разпространени 2000 броя брошури за информиране на обществеността.
  • С оглед дейностите по наемане на безработни и/или неактивни лица за период до 12 месеца – бяха създадени и поддържани нови работни места и назначени представители на безработните и неактивни младежи до 29 г. – пет лекари по дентална медицина. На финала на проекта бяха отчетени като заети четири работни места.
  • С оглед закупуване на оборудване, свързано със създаването на нови работни места – беше монтиран и въведен успешно в експлоатация рентгенов кугел и скенер за дигитализиране на интраорални фосфорни плаки.
  • С оглед застраховане на закупеното оборудване – беше застраховано закупеното оборудване за срока до края на договора по европейския проект.

 

Проектът бе финасиран с подкрепата на Европейски съюз, Европейски социален фонд и ОП РЧР 2014-2020.

 

Начало: 17.08.2016 г.                                                                                                                       Край: 17.12.2017 г.