Реализиран напредък по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на ИПСДП “Мегадент” ЛД ЕООД

 

На 17.08.2016 г. ИПСДП “Мегадент” ЛД ЕООД подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020. Бе одобрен проект “Успешна интеграция на млади дентални специалисти чрез създаване на нови работни места в ИПСДП “Мегадент” ЛД ЕООД”, BG05M9OP001-1.003-0208 на обща стойност 80173,30 лева БФП, от които 68147,31 лева европейско и 12025,99 лева национално съфинансиране.   Общата цел на проекта е осигуряване на устойчива заетост за 5 младежи на възраст до 29 г., със завършено средно и висше образование, търсещи работа или неактивни и тяхната социална и икономическа интеграция.  

Специфичните цели на проекта включват:

 • Създаването на 5 нови работни места в ИПСДП Мегадент ЛД ЕООД за лекари по дентална медицина.
 • Създаването на материално-технически условия за извършване на служебните задължения на наетите лица и постигане на функционалност на работната среда, отговаряща на изискванията за безопасни и здравословни условия на труд.
 • Осигуряване на заетост и трудово възнаграждение за 5 безработни или неактивни лица за 12 месеца.

В изпълнение на общата и специфичните цели на проекта отчетеният напредък е:

 • С оглед дейностите за организация и управление на проекта – бяха избрани ръководител и счетоводител на проекта.
 • С оглед дейности по информиране и публичност – бяха направени публикация във фирмения интернет сайт и в местна печатна медия за информиране на обществеността.
 • С оглед дейностите по наемане на безработни и/или неактивни лица за период до 12 месеца – бяха създадени нови работни места и назначени представители на безработните и неактивни младежи до 29 г. – пет лекари по дентална медицина.
 • С оглед закупуване на оборудване, свързано със създаването на нови работни места – беше избран изпълнител и сключен договор за доставка и монтаж на рентгенов кугел и скенер за дигитализиране на интраорални фосфорни плаки.
 • С оглед застраховане на закупеното оборудване – беше избран изпълнител и подписана застрахователна полица с едногодишен срок.Проектът е финасиран с подкрепата на Европейски съюз, Европейски социален фонд и ОП РЧР 2014-2020.


Начало: 17.08.2016 г.

Край: 17.12.2017 г.

 

ИПСДП “Мегадент” ЛД ЕООД подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

На 17.08.2016 г. ИПСДП “Мегадент” ЛД ЕООД подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020. Бе одобрен проект “Успешна интеграция на млади дентални специалисти чрез създаване на нови работни места в ИПСДП “Мегадент” ЛД ЕООД”, BG05M9OP001-1.003-0208-C01 на обща стойност 80173,30 лева БФП, от които 68147,31 лева европейско и 12025,99 лева национално съфинансиране.

 

“Мегадент” ще реализира настоящия проект, който предвижда наемането на 5 безработни или неактивни лица от целевата група – младежи на възраст до 29 г., със завършено висше образование, търсещи работа или неактивни, на позицията „Лекар по дентална медицина“, осигуряването на заетост и трудови възнаграждения за срок от 12 месеца и създаването на подходящи условия за извършването на професионалните задължения на новонаетите лица чрез оборудването на новите работни места. След приключването на изпълнението на проекта ИПСДП “Мегадент” ЛД ЕООД ще поеме ангажимента да запази най-малко 3 работни места за минимален срок от още 12 месеца, като по този начин осигури заетост за срок от 24 месеца. Реализацията на проектното предложение ще има изцяло положително въздействие върху представителите на целевата група. В резултат на професионалния опит, който ще получат, наетите лица ще придобият нови умения, които ще ги направят по-адаптивни към пазара на труда и в дългосрочен план ще бъдат полезни за по-активното им участие на него. Успешното осъществяване на проектното предложение ще доведе до  осигуряването на трайна заетост, повишаване на доходите и икономическата активност и социалната им интеграция.

 

Общата цел на проекта е осигуряване на устойчива заетост за 5 представители на целевата група – младежи на възраст до 29 г., със завършено средно и висше образование, търсещи работа или неактивни и тяхната социална и икономическа интеграция.

 

Специфичните цели на проекта включват:

 

 • Създаването на 5 нови работни места в ИПСДП Мегадент ЛД ЕООД.
 • Създаването на материално-технически условия за извършване на служебните задължения на наетите лица и постигане на функционалност на работната среда, отговаряща на изискванията за безопасни и здравословни условия на труд.
 • Осигуряване на заетост и трудово възнаграждение за 5 безработни или неактивни лица за срок от 12 месеца.

 

Създавайки нови работни места за представители на уязвимата група на безработните и неактивни младежи до 29 г., проектът ще спомогне за постигането на специфичните цели на ОПРЧР, които се фокусират върху борбата с безработицата сред уязвимите групи на пазара на труда, най-вече младежите и продължително безработните, както и постигането на по-висока заетост сред по-възрастните хора.

 

Общата и специфичните цели на проекта са в пълно съзвучие със Специфичната цел 3 на Инвестиционен приоритет 2 от Приоритетна ос 1 – „Увеличаване броя на включените в заетост, в самостоятелна заетост или в обучение безработни младежи на възраст до 29 г. вкл., със завършено средно или висше образование“.

 

 

Начало: 17.08.2016 г.

 

Край: 17.12.2017 г.